english: 

Strategy Day

A one-day program for teams to explore the future

We live in a world that seems to go faster and faster. The hustle and bustle of everyday life makes it difficult to put things into perspective and keep looking forward to what's coming. By reframing you will be encouraged to watch your business and domain from a distance. You are taking a step back: why has our product or our service become how it is, and what can we learn from this? But you look ahead: how will the future form and how do we want to respond as a company? 

Description
Strategy Day is a day program for intensive business strategy, when a group of 10-50 participants look at their own domain and business and critically examine together to set a new course.

Who is it for?
Professionals engaged in the same domain.

What are you going to do?
In one day you get acquainted with the reframing method, you learn to work with it and customize your new skills to your own domain. In small teams you chart the current context in which your organization operates and then move towards the future. You do this by determining the important forces that will interplay in carving out the future context. Each team will create a vision based based on the future context and will determine their mission for the next five years.

What are you learning?
You look from a new perspective to the domain in which your business operates, and use the reframing method to gradually form a vision and mission that is meaningful in the future context. Trust the process! The intensive program leads to insights that are relevant to a meaningful future of your business. Remember that what is completed at the Strategy Day is done within one day with a linear process, normally an iterative process of reframing can take several weeks.

  • deconstruction of the current context
  • understanding of future context
  • shapes the future
  • determine strategic positioning
  • practical details 

Practical details

Location
on request 

Target audience
professionals engaged in the same domain

Group
up to 50 people

Dates, duration
on request, one day

 

strategy day

Dagprogramma voor teams om de toekomst te verkennen

We leven in een wereld die steeds sneller lijkt te gaan. De drukte van alledag maakt het moeilijk om te relativeren en vooruit te blijven kijken naar wat er komen gaat. Door te Reframen wordt je gestimuleerd om vanaf een afstand naar je business en domein te kijken. Je kijkt een stukje terug: waarom is ons product of onze dienst geworden zoals hij is, en wat kunnen we daarvan leren? Maar je kijkt ook vooruit: hoe gaat de toekomst zich vormen en hoe willen wij als bedrijf hierop reageren en inspelen?

Omschrijving 
Strategy day is een intensief dagprogramma voor business strategie dagen, waarop een groep van 10-50 deelnemers hun eigen domein en business kritisch onder de loep nemen en samen een nieuwe koers bepalen. 

Voor wie is het bedoeld?
Professionals actief in hetzelfde domein.

Wat ga je doen?
In één dag maak je kennis met de Reframing methode, leer je hiermee te werken en pas je jouw nieuwe skills vervolgens toe op je eigen domein. In kleine teams breng je de huidige context in kaart waarin jullie als bedrijf opereren om vervolgens de stap te zetten naar de toekomst, en belangrijke krachten die gaan spelen in de toekomstige wereld te onderscheiden. Ieder team vormt een visie op basis van de toekomstige context en bepaalt hun missie voor de komende vijf jaar.

Wat leer je?
Je kijkt vanaf een nieuw perspectief naar het domein waarin jouw bedrijf opereert, en gebruikt de Reframing methode om stapsgewijs een visie en missie te vormen die van betekenis is in de toekomstige context. Trust the proces! Het intensieve programma leidt aan het eind van de dag tot inzichten die relevant zijn voor een betekenisvolle toekomst van jouw business. Bedenk wel, wat tijdens de Strategy Day in één dag met een lineair proces gedaan wordt, normaal een iteratief Reframing proces is van enkele weken. 

  • deconstructie van de huidige context
  • inzicht in toekomstige context
  • toekomstvisie vormen 
  • strategische positionering bepalen
Praktische details: 


Locatie
op aanvraag

Doelgroep
professionals actief in hetzelfde domein

Groepsgrootte
maximaal 50 personen

Data, duur
op aanvraag, één dag